แปลงาน เอกสารและ Subtitles TH / EN ธรรมดาและด่วนพิเศษ

แปลงาน เอกสารและ Subtitles TH / EN ธรรมดาและด่วนพิเศษ

งานเอกสารทั่วไป เริ่มต้นที่หน้าละ 600 บาท
งานเอกสารเฉพาะทาง เริ่มต้นที่หน้าละ 800 บาท
งานเอกสารทางราชการ เริ่มต้นที่หน้าละ 800 บาท (ทะเบียนบ้าน สูติบัตร โฉนดที่ดิน ฯลฯ)
บทความทั่วไป เริ่มต้นที่หน้าละ 600 บาท
บทความวิชาการ เริ่มต้นที่หน้าละ 1,000 บาท
วิจัยและวิทยานิพนธ์ เริ่มต้นที่หน้าละ 1,200 บาท
ฉลากสินค้า เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
เอกสารอื่นๆ ราคาเริ่มต้น 400 บาท
แปล Subtitles เริ่มที่นาทีละ 160 บาท

Share this post